V A N  H A R T E  W E L K O M  !!!!


  Onze Kring werd op 4 januari 1962 opgericht onder de naaam

  “ Kring van de Oprustgestelden van de n.v. Kredietbank - Groep

   Kortrijk “ met als motto “ DOOR VRIENDSCHAP STERK “

  In 2012 doopten we onze naam om in “ Seniorenkring KBC Kortrijk “


  Reeds bijna 50 jaar - en dit ons motto indachtig - streven we

  er naar een hechte band te smeden tussen de Kringleden d.m.v. het

  organiseren van diverse socio-culturele activiteiten en door een

  bijdrage op sociaal vlak d.m.v. een bezoek/attentie aan oudere

  of zieke collega’s .


 Van harte welkom zijn :

     - de vroegere personeelsleden van KBC ( ex -KB , ex -Cera ,

        ex -Bank van Roeselare , ex-ABB ) die hun loopbaan hebben beëindigd

        via pensionering of overgangsregeling .

     - hun levenspartners

     - weduwen/weduwnaars van in actieve dienst overleden

       Personeelsleden

 Meer details over toetredingsvoorwaarden en subsidiëring vind je

 op de website van het SOCIAAL FONDS KBC .


 Uw bestuur is  “ multicultureel “ samengesteld uit leden van

 voornoemde entiteiten .  ( zie volgende pagina )

 Via maandelijkse vergaderingen ( eerste maandag van de maand )

 proberen we een gevarieerd programma samen te stellen, activiteiten

 voor te bereiden en te evalueren, ledenbezoeken te plannen enz.,enz.


 Wie suggesties, bemerkingen en/of voorstellen heeft , kan steeds

 bij de bestuursleden terecht .


Om aan de surfende leden tegemoet te komen, werd tevens onderhavige  website in het leven geroepen. Via de rubriek “ vrij podium “ heeft  iedereen een klankbord en zijn alle suggesties welkom .

Page: Home

 Andermaal : “ van harte welkom “                                                RD